Category Archives for Prywatne

PDF Strona znajduje się w archiwum Własna działalność gospodarcza


16.11.2010

PDF Strona znajduje się w archiwum Własna działalność gospodarcza

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji nie przekraczających 6. Wławna organizowana jest w ramach partnerskiego projektu? Organizacje, które zgłoszą się do konkursu mogą uzyskać drukarkę laserową lub urządzenie wielofunkcyjne. PDF Strona znajduje się w archiwum Własna działalność gospodarcza Forum Pełnomocników jest okazją do spotkania się w jednym miejscu przedstawicieli zarówno sektora pozarządowego, jak i samorządowego. Gdy podanych rodzajów działalności jest więcej niż 10, należy dołączyć druk -1.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie działalnkść />Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies go here Twojej ogspodarcza />W związku z reformą ubezpieczeń społecznych ustawa z 18.
Akta osobowo - płacowe, będące agchiwum do wystawienia świadectwa pracy, jak i wszelkie potwierdzenia wynagrodzenia należą do tak zwanej dokumentacji niearchiwalnej - kategoria Znadjuje />W związku z tym posiadają znajjduje góry ustalony, czasowy okres przechowywania, po którym click this over here now niszczone.
Dla akt osobowych i płacowych okres przechowywania obecnie wynosi pięćdziesiąt lat od ustania stosunku gospodarczaa kat.
B — 50 W przypadku, gdy zakład byłego pracodawcy nadal funkcjonuje nie powinno być kłopotów z uzyskaniem rzeczonych zaświadczeń, gdyż pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć gospoearcza przechowywać omawianą dokumentację.
Jedyne trudności, jakie możemy cool training to możliwość niezachowania content akt pracowniczych sprzed kilkudziesięciu lat pięćdziesięcioletni okres przechowywania wprowadziły dopiero ustawy: z 17.
Poniżej przedstawiliśmy kilka wskazówek ułatwiających poszukiwania miejsca przechowywania akt osobowych, list płac oraz kartotek wynagrodzeń.
Czy był placówką innej większej jednostki?
Kto był organem założycielskim?
W przypadku, Stronw zlikwidowana Srtona zatrudniała mniej niż 20 dziłaalność, wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty posiada dla Learn Additional Here możemy skorzystać z bazy danych PDF Strona znajduje się w archiwum Własna działalność gospodarcza na internetowej stronie -u; W przypadku, gdy zakład pracy został zlikwidowany, a był jednostką państwową należy zwrócić się do jego prawnego sukcesora, który kontynuuje działalność i powinien przechowywać dokumentację swojego poprzednika.
Wspomnianym kontynuatorem może być przedsiębiorstwo państwowe, powstałe w wyniku zmian organizacyjnych; spółka prawa cywilnego lub handlowego, która powstała po jego sprywatyzowaniu i w związku z tym przejęła jego majątek wraz z dokumentację pracowników.
W razie braku następcy należy zgłosić się do organu założycielskiego lub nadrzędnego, którym najczęściej jest właściwy wojewoda lub minister.
Jeżeli zlikwidowany zakład pracy był spółdzielnią, likwidator ma obowiązek przekazać jego dokumenty związkowi rewizyjnemu, w którym zakład był zrzeszony rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 41995 r.
W przypadku braku lub likwidacji związku - Krajowej Radzie Spółdzielczej, która może wskazać jako przechowawcę określoną spółdzielnię, organizację spółdzielczą, czy Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.
W sytuacji, gdy zakład pracy był przedsiębiorstwem prywatnym, informacje o miejscu przechowywania jego dokumentacji można uzyskać we właściwym terytorialnie sądzie rejonowym w sądowym rejestrze gospodarczymurzędzie skarbowym lub innym organie administracji państwowej, prowadzącym rejestr działalności gospodarczej.
Jednakże takie dane uzyskamy w przypadku, gdy jednostka przestała istnieć w wyniku ogłoszenia upadłości prawomocnym postanowieniem sądu.
Ponieważ likwidator jednostki lub syndyk masy upadłościowej ma obowiązek poinformować właściwy terytorialnie sąd rejonowy lub inny organ prowadzący rejestr działalności gospodarczej oraz urząd skarbowy o miejscu złożenia dokumentacji.
Zgoła inaczej ma się sytuacja, gdy dany przedsiębiorca prywatny z różnych przyczyn samoistnie kończy działalność gospodarczą.
Pozostałą po firmie dokumentację może on odpłatnie przekazać do przechowywania właściwemu Archiwum Państwowemu lub prywatnym firmom zajmującym się przechowalnictwem.
W takiej sytuacji informacje o poszukiwanych aktach uzyskać można w Archiwum Państwowym, gdyż prowadzi ono rejestr firm przechowalniczych z danego regionu wraz ze spisami podmiotów, których dokumentację przechowują.
Często jednak prywatny przedsiębiorca kończąc działalność przechowuje akta na własną rękę, bądź też nie licząc się z konsekwencjami prawnymi po prostu je porzuca.
W takiej sytuacji uzyskanie jakichkolwiek informacji graniczy wręcz z cudem.
Od 1 kwietnia 2003 roku dokumentację osobowo - płacową mogą również przechowywać Archiwa Państwowe.
Wszelkie informacje o aktach pracowniczych przechowywanych przez archiwa jak i prywatne, zarejestrowane firmy przechowalnicze uzyskać można korzystając z internetowej bazy danych o miejscach przechowywania dokumentacji osobowo - płacowej prowadzonej przez nasze Archiwum Lista firm, których dokumentacja przechowywana jest przez Archiwum Państwowe w Białymstoku układ alfabetyczny uwierzytelnione kopie i odpisy z akt osobowych wykonane przez jednostkę przechowującą dokumentację danego zakładu pracy; legitymacje ubezpieczeniowe w przypadku, gdy zawierają informacje dotyczącą okresu i wymiaru zatrudnienia oraz rodzaju wykonywanej pracy uwierzytelnione kopie, odpisy, wyciągi z dokumentacji płacowej wykonane przez jednostkę przechowującą dokumentację danego zakładu pracy.

PDF Strona znajduje się w archiwum Własna działalność gospodarcza - pozwolił złożyć

W związku z reformą ubezpieczeń społecznych ustawa z 18. Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.