Category Archives for Pozyczka

Kocierzyna poyczki Pozyczka mieszkaniowa zfss umowie


10.09.2010

Pozyczka mieszkaniowa zfss

W opisanym przypadku, jeżeli postanowienia zawartej umowy nie Pozyczka mieszkaniowa zfss zawierały odmiennych postanowień, odpowiedzialność dwóch poręczycieli będzie solidarna. Następnie może przystąpić do egzekwowania od nich niespłaconej części pożyczki. Spłata długu przez jednego z żyrantów zwalnia z tego obowiązku pozostałych. Udzielenie pożyczki ze środków ŚS ujmuje się w księgach, zapisem: Kwota udzielonej z ŚS pożyczki nie zmniejsza tego funduszu nie księguje się jej na koncie 85-0 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Również dla pracownika sytuacja jest jasna — ponieważ nie jest to przychód ze stosunku pracy, to nie trzeba od niego odprowadzać podatku.
Serwis Głównego Księgowego - Odsetki od pożyczki udzielonej z ZFŚS - Rachunkowość - Spółka planuje udzielić pracownikom pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS.
Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS. § 6.. Pomoc na cele mieszkaniowe udzielana jest w formie pożyczek, na wniosek pracownika (załącznik nr 3 do.
Należy jednak pamiętać, że spełnienie roszczenia pracodawcy przez któregokolwiek z dłużników solidarnych, zwalnia pozostałych ze zobowiązania względem pracodawcy. I tak, i nie.