Category Archives for Pożyczka

Ramach programu Koscielny reki Prywatna od Slomow pożyczka udzielone poyczki jest


22.09.2010

Prywatna pożyczka od reki Slomow Koscielny

Jest tu pokój, w którym siê prawdopodobnie pisarz urodzi³. Zapytał, czy może przychodzić. Pracowito¶æ ta przejawia³a siê w czynach spo³ecznych, dziêki którym wybudowano szereg ulic, trawników i chodników, obiektów gospodarczych, zasadzono setki drzew itp. Wieś wchodziła w skład województwa kaliskiego i powiatu konińskiego. Z dokumentu wynika, że nabył on wcześniej tą wieś od spadkobierców Łukasza Jemiołkowskiego: synów Wojciecha, Władysława, Jana Jemiołkowskich i córki Marjanny Jemiołkowksiej wówczas żony Stanisława Słomowskiego.
Dnia 4 września zjechała egzekucja szwedzka, zabili 5 wołów i po kilkoro baranów i cieląt ze wszystkich folwarków i prowiant wywozili do Wysocic, kapitan szwedzki Hugel kierował tą egzekucją, dopiero kiedy ksiądz kaznodzieja powrócił z Krakowa z rozkazem od generała szwedzkiego Stromberga, ustąpili. To samo składali na Święta Wielkanocne wraz z głową cukru oraz dwunastoma i pół funtami łoju do sporządzania świec.

Prywatna pożyczka od reki Slomow Koscielny - book

I od tego go¶ciñca goni±dzkiego poprowadzili granic± w lewo, poprzez pola Sikorzyñskie Info równie¿ pan Stanko Sudiwojewicz z tamtymi panami, po prawym brzegu rzeki Nere¶li, a przeszed³szy przez t± rzekê odgraniczy³ grunta na stronê grodzieñsk± - wzd³u¿ na pó³ mili, a w poprzek ma wiorstê i ponownie przyprowadzi³ granicê do rzeki Nere¶li. Tam po nawi±zaniu kontaktu z oddzia³ami partyzanckimi podj±³ siê funkcji kapelana miejscowego. Prywatna pożyczka od reki Slomow Koscielny