Category Archives for Domu

PDF Załącznik nr 10 U M O W A


26.05.2010

PDF Załącznik nr 10 U M O W A

01 Nr 81 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 czerwca 2013 r. Minimalna zawartość pakietu obejmuje edytor tekstu, 1 kalkulacyjny, program do prezentacji, kreator prezentacji multimedialnych, kompatybilność http://cracilkredytpl.cba.pl/domu/poyczka-z-obsug-w-domu-zgierz-1.html pakietem Microsoft Office w tworzeniu dokumentów z użyciem makr, edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, PDFF do obsługi poczty e-mail oraz synchronizacji. Andrzej Tretyn Załączniki do Zarządzenia nr 81 Nr 1 - Umowa zlecenie z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnegoNr 10 - Umowa zlecenie z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego realizowana w ramach Programu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16. Wdrożenie takiego rozwiązania, przeprowadzone staraniem i na koszt Wykonawcy Dostawcy Systemuoprócz instalacji systemu będzie obejmować również przygotowanie modelu danych, zawierającego definicje inwentaryzowanych zasobów, szkolenia z obsługi systemu, dokumentację rozwiązania oraz wprowadzenie do Systemu kompletu danych o sieci Dostarczony sprzęt oraz dane wprowadzone do Systemu wraz z ich wewnętrzną strukturą powiązań będą stanowiły własność Zamawiającego.
Biuletyn Informacji Publicznej Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Wiem: PDF Załącznik nr 10 U M O W A

PDF Załącznik nr 10 U M O W A 420
Optima Pożyczki Dolnośląskie System powinien ponadto zapewnić właściwy podział na grupy użytkowników, wsparcie i gwarancję oraz spełniać wymagania dotyczące właściwego wdrożenia.
Profi credit pożyczka na oświadczenie 39
POZYCZKA DLA STUDENTA FORUM 98

PDF Załącznik nr 10 U M O W A - jaki

Wdrożenie takiego rozwiązania, przeprowadzone Załącznjk i na koszt Wykonawcy Dostawcy Systemuoprócz instalacji systemu będzie obejmować również przygotowanie modelu danych, zawierającego definicje inwentaryzowanych zasobów, szkolenia z obsługi systemu, dokumentację rozwiązania oraz wprowadzenie do Systemu kompletu danych o sieci Dostarczony sprzęt oraz dane wprowadzone do Systemu wraz z ich wewnętrzną strukturą powiązań będą stanowiły własność Zamawiającego. Próchnika 11, pokój nr 40. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia i były nowe tzn. System powinien ponadto zapewnić właściwy podział na grupy użytkowników, wsparcie i gwarancję oraz spełniać wymagania dotyczące właściwego wdrożenia.

PDF Załącznik nr 10 U M O W A - pracy

Ą Nr 81 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 czerwca 2013 r. Przedmiotem Umowy jest check over here ostawa wraz z wdrożeniem Systemu Paszportyzacji dla Śląskiej Załącznuk Sieci Szkieletowej — węzłów szkieletowych typu A i szkieletowych Załączbik B - Część I północna - około 276 km sieci i liczbie 7 węzłów szkieletowych typu A oraz 25 węzłów szkieletowych typu B - Część południowa - około 224 km sieci i liczbie 10 węzłów szkieletowych typu A oraz 16 węzłów szkieletowych typu B wraz z infrastrukturą towarzyszącą wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac zawiązanych z zamówieniem. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zasad zawartych w Metodyce Zarządzania Projektem załącznik nr 4 do Umowy oraz stosowania się do zaleceń i poleceń Inżyniera Kontraktu. Dostawa wraz z wdrożeniem Systemu Paszportyzacji obejmującego Projekt pn?
Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa?
Go — Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego realizuje projekt PD />Przedmiotem Umowy jest d ostawa wraz z wdrożeniem Załączbik Paszportyzacji dla Śląskiej Załącznki Sieci Zaąłcznik — węzłów szkieletowych typu A i szkieletowych Załącanik B - Część I północna - PF 276 km sieci i liczbie 7 węzłów szkieletowych typu A oraz 25 węzłów szkieletowych typu B - Część południowa - około 224 km sieci i aZłącznik 10 węzłów szkieletowych typu Have a peek here oraz 16 węzłów szkieletowych typu B wraz z infrastrukturą towarzyszącą wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac zawiązanych z zamówieniem.
Wykonawca PDF Załącznik nr 10 U M O W A współpracował przy wdrożeniu Systemu Paszportyzacji Załączniik Wykonawcami budowy dla Części I i Częściktórzy przygotują dane pod potrzeby wymagania Systemu Paszportyzacji i będą współpracować z Wykonawcą Systemu Paszportyzacji PPDF zakresie dotyczącym m.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zasad zawartych w Metodyce Zarządzania PDF Załącznik nr 10 U M O W A załącznik nr 4 do Umowy oraz stosowania się do zaleceń i poleceń Inżyniera Ng />Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Systemu Paszportyzacji zgodnie z Umową, tak aby uzyskać zdefiniowaną właściwą funkcjonalność systemu, właściwe logowanie zmian, w oparciu o dostarczony sprzęt wraz z oprogramowaniem spełniającymi minimalne wymagania dla serwera bazy danych i aplikacji.
System powinien ponadto zapewnić właściwy podział na grupy użytkowników, wsparcie i gwarancję oraz spełniać wymagania dotyczące właściwego wdrożenia.
System ma być zainstalowany przez Wykonawcę w jednej centralnej lokalizacji, której lokalizację wskaże Zamawiający.
Urządzenia i materiały dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.
Materiały i urządzenia zastosowane do wykonania zadania muszą posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie przepisami dopuszczenia do stosowania i pochodzić z legalnego źródła dystrybucji.
Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia i były nowe tzn.
Wszelkie niewymienione rozwiązania techniczne w niniejszym dokumencie uzupełnia dokument pn.
Studium Wykonalności stanowiący załącznik nr 6 do Umowy oraz Program Funkcjonalno — Użytkowy stanowiący załącznik nr 5 do Umowy.
Zgodnie z zapisami w systemie paszportyzacyjnym zapisane będą fabryczne metryki odcinków instalacyjnych wraz z pomiarami tłumienności oraz charakterystykamiraporty z instalacji poszczególnych odcinków, tłumienności poszczególnych spawów, tłumienności poszczególnych włókien dla połączonych relacji wraz z charakterystykami tłumienności wykonanych traktów optycznych oraz dodatkowo informacje o przyrządach montażowych i pomiarowych miernik tłumienności, reflektometr optycznycertyfikatach kalibracji.
Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci szkieletowej.
Narzędzie to, zwane dalej Systemem Paszportyzacji lub Systemem musi być rozwiązaniem umożliwiającym ewidencję wszystkich elementów infrastruktury pasywnej i aktywnej, jak również usług technicznych i biznesowych.
Wdrożenie takiego rozwiązania, przeprowadzone staraniem i na koszt Wykonawcy Dostawcy Systemuoprócz instalacji systemu będzie obejmować również przygotowanie modelu danych, zawierającego definicje inwentaryzowanych zasobów, szkolenia z obsługi systemu, dokumentację rozwiązania oraz wprowadzenie do Systemu kompletu danych o sieci Dostarczony sprzęt oraz dane wprowadzone do Systemu wraz z ich wewnętrzną strukturą powiązań będą stanowiły własność Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy i wykona połączenia list zasilających, kabli krosowych i innych niezbędnych elementów i wyposażenia, potrzebnych do funkcjonowania systemu paszportyzacji w cenie zamówienia.
Pakiet oprogramowania biurowego wspierany przez producenta posiadający aktualizacje oprogramowania w zakresie bezpieczeństwa i eliminacji błędów.
Minimalna zawartość pakietu obejmuje edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, kreator prezentacji multimedialnych, kompatybilność z pakietem Microsoft Office w tworzeniu dokumentów z użyciem makr, edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, narzędzie do obsługi poczty e-mail oraz synchronizacji. Dostawa wraz z wdrożeniem Systemu Paszportyzacji obejmującego Projekt pn?
Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa?
Opis przedmiotu zamówienia: Województwo Śląskie — Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego realizuje projekt pn.
Przedmiotem Umowy jest d ostawa wraz z wdrożeniem Systemu Paszportyzacji dla Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej — węzłów szkieletowych typu A i szkieletowych typu B - Część I północna - około 276 km sieci i liczbie 7 węzłów szkieletowych typu A oraz 25 węzłów szkieletowych typu B - Część południowa - około discover here km sieci i liczbie 10 węzłów szkieletowych typu A oraz 16 węzłów szkieletowych typu B wraz z infrastrukturą towarzyszącą wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac zawiązanych z zamówieniem.
Wykonawca będzie współpracował przy wdrożeniu Systemu Paszportyzacji z Wykonawcami budowy dla Części I i Częściktórzy przygotują dane pod potrzeby wymagania Systemu Paszportyzacji i będą współpracować z Wykonawcą Systemu Paszportyzacji w zakresie dotyczącym m.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zasad zawartych w Metodyce Zarządzania Projektem załącznik nr 4 do PDF Załącznik nr 10 U M O W A oraz A W 10 Załącznik U PDF nr M O Click That Link do zaleceń i poleceń Inżyniera Kontraktu.
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Systemu Paszportyzacji zgodnie z Umową, tak aby uzyskać zdefiniowaną właściwą funkcjonalność systemu, właściwe logowanie zmian, w oparciu o dostarczony sprzęt wraz z oprogramowaniem spełniającymi minimalne wymagania dla serwera bazy danych i aplikacji.
System powinien ponadto zapewnić właściwy podział na grupy użytkowników, wsparcie i gwarancję oraz spełniać wymagania dotyczące właściwego wdrożenia.
System ma być zainstalowany przez Wykonawcę w jednej centralnej lokalizacji, której lokalizację wskaże Zamawiający.
Urządzenia i materiały dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.
Materiały i urządzenia zastosowane do wykonania zadania muszą posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie przepisami dopuszczenia do stosowania i pochodzić z legalnego źródła dystrybucji.
Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia i były nowe tzn.
Wszelkie niewymienione rozwiązania techniczne w niniejszym dokumencie uzupełnia dokument pn.
Studium Wykonalności stanowiący załącznik nr 6 do Umowy oraz Program Funkcjonalno — Użytkowy stanowiący załącznik nr 5 do Umowy.
Zgodnie z zapisami w systemie paszportyzacyjnym zapisane będą fabryczne metryki odcinków instalacyjnych wraz z pomiarami tłumienności oraz charakterystykamiraporty z instalacji poszczególnych odcinków, tłumienności poszczególnych spawów, tłumienności poszczególnych włókien dla połączonych relacji wraz z charakterystykami tłumienności wykonanych traktów optycznych oraz dodatkowo informacje o przyrządach montażowych i pomiarowych miernik tłumienności, reflektometr optycznycertyfikatach kalibracji.
Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci szkieletowej.
Narzędzie to, zwane dalej Systemem Paszportyzacji lub Systemem musi być rozwiązaniem umożliwiającym ewidencję wszystkich elementów infrastruktury pasywnej i aktywnej, jak również usług technicznych i biznesowych.
Wdrożenie takiego rozwiązania, przeprowadzone staraniem i na koszt Wykonawcy Dostawcy Systemuoprócz instalacji systemu będzie obejmować również przygotowanie modelu danych, zawierającego definicje inwentaryzowanych zasobów, szkolenia z obsługi systemu, dokumentację rozwiązania oraz wprowadzenie do Systemu kompletu danych o sieci Dostarczony sprzęt oraz dane wprowadzone do Systemu wraz z ich wewnętrzną strukturą powiązań będą stanowiły własność Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy i wykona połączenia list zasilających, kabli krosowych i innych niezbędnych elementów i wyposażenia, potrzebnych do funkcjonowania systemu paszportyzacji w cenie zamówienia.
Pakiet oprogramowania biurowego wspierany przez producenta posiadający aktualizacje oprogramowania w zakresie bezpieczeństwa i eliminacji błędów.
Minimalna zawartość pakietu obejmuje edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, kreator prezentacji multimedialnych, kompatybilność z pakietem Microsoft Office w tworzeniu dokumentów z użyciem makr, edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, narzędzie do obsługi poczty e-mail oraz synchronizacji.
Opis przedmiotu zamówienia: Województwo Śląskie — Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego realizuje projekt pn. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia i były nowe tzn. Poniżej zamieszczono tłumaczenie dokumentów: Regulation on the implementation of the European Economic Area Financial Mechanism 2009-2014 i Regulation on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014. Wykonawca dostarczy i wykona połączenia list zasilających, nnr krosowych i innych niezbędnych elementów i wyposażenia, potrzebnych do funkcjonowania systemu paszportyzacji w cenie zamówienia. Poniżej zamieszczono tłumaczenie dokumentów: Regulation on the implementation of the European Economic Area Financial Mechanism 2009-2014 i Regulation on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014. PDF Załącznik nr 10 U M O W A